Trả gốc và lãi theo dư nợ giảm dần

Hàng tháng khách hàng phải trả một phần vốn gốc như nhau. Còn tiền lãi được tính trên số tiền mà khách hàng còn thực sự nợ ngân hàng. Ví dụ: Khách hàng vay 100 triệu, thời hạn 5 tháng, lãi suất 1%/ tháng

Tháng

Dư nợ đầu kỳ (triệu)

Trả gốc (triệu)

Trả lãi (triệu)

Số tiền phải trả mỗi tháng (triệu)

1

100

20

1

21

2

80

20

0,8

20,8

3

60

20

0,6

20,6

4

40

20

0,4

20,4

5

20

20

0,2

20,2