Tham gia bảo hiểm bao lâu thì được hưởng thai sản ?

Hỏi: Đóng bảo hiểm trước khi sinh bao lâu thì được hưởng bảo hiểm ?

Trả lời:

Người lao động thuộc đối tượng hưởng chế độ thai sản phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo Quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội thì điều kiện hưởng chế độ thai sản được xác định như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì được hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai, khi sẩy thai, nạo, hút hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai theo quy định. Trước khi sinh con, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 hoặc 4 tháng. Như vậy bạn được hưởng chế độ thai sản trong các trường hợp trên, hay nói cách khác, bạn sẽ được hưởng chế độ cho những ngày đi khám thai…

Mức hưởng chế độ thai sản trong các trường hợp này là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

Mức hưởng khi nghỉ việc đi khám thai, hoặc sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai = Mức bình quân tiền lương tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đã đóng BHXH trước khi nghỉ việc/26 ngày x 100% x Số ngày nghỉ việc theo chế độ thai sản.

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội thì Điều kiện lao động nữ đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản:

Người lao động thuộc đối tượng hưởng chế độ thai sản phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

 Từ khóa tìm kiếm:

dong bao hiem truoc khi sinh bao lau
tham gia bao hiem bao lau thi duoc huong thai san
đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản