Huy hiệu

Hệ thống điểm

Bạn được nhận được điểm uy tín khi bài viết được cộng điểm

 • +2
  tạo một câu hỏi
 • +5
  câu hỏi được cộng điểm
 • +10
  câu trả lời được cộng điểm
 • +15
  câu trả lời được chấp thuận

Hệ thống huy hiệu

Bạn được nhận được điểm uy tín khi bài viết được cộng điểm

Chuyên gia tư vấn
1000
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Trừ điểm ( mất 1 điểm cho câu trả lời )

Viết bình luận

Cộng điểm

Tư vấn viên nhiệt tình
500
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Trừ điểm ( mất 1 điểm cho câu trả lời )

Viết bình luận

Cộng điểm

Tư vấn viên
100
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Trừ điểm ( mất 1 điểm cho câu trả lời )

Viết bình luận

Cộng điểm

Người mới
10
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Trừ điểm ( mất 1 điểm cho câu trả lời )

Viết bình luận

Cộng điểm

Mới đăng ký
1
điểm yêu cầu
Với bạn có thể làm:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Vote để đóng, mở lại hoặc di chuyển câu hỏi

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Trừ điểm ( mất 1 điểm cho câu trả lời )

Viết bình luận

Cộng điểm