Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại 2022

Or you want a quick look: Soạn Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Soạn Sử 8 Bài 23 giúp các em học sinh lớp 8 hệ thống lại toàn bộ sự kiện lịch sử chính từ năm 1917 - 1945 của thế giới hiện đại. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương V trang 113.

Việc giải bài tập Lịch sử 8 Bài 23 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Soạn Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Lý thuyết Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

1. Bảng thống kê những sự kiện lịch sử chính của lịch sử hiện đại từ năm 1917-1945 theo mẫu

Niên đại

Những sự kiện chính

Kết quả

Tháng 2-1917

Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi.

- Lật đổ chế độ Nga Hoàng.

- Hai chính quyền song song tồn tại.

7-11-1917

- Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga thắng lợi.

- Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.

- Thành lập nước Cộng hòa Xô Viết và chính phủ Xô Viết, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng chế độ mới.

1918-1921

- Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyến xô Viết.

- Xây dựng hệ thống chính trị – nhà nước mới, thực hiện các cải cách xã hội chủ nghĩa, đánh thắng thù trong giặc ngoài.

1921-1941

- Liên Xô xây dựng CNXH.

- Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập thể hóa nông nghiệp.

- Liên Xô từ nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp XHCN.

1918-1923

- Cao trào cách mạng ở Châu Âu, châu Á.

- Các Đảng Cộng sản thành lập.

- Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào.

1924-1929

- Thời kỳ ổn định và phát triển của CNTB.

- Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh, chính trị ổn định.

1929-1933

- Khủng hoảng kinh tế ở Mỹ và lan rộng ra toàn thế giới tư bản.

- Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp, bất ổn về chính trị.

1933-1939

- Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

- Đức - Ý - Nhật phát xít hóa chế độ chính trị, chuẩn bị chiến tranh bành trướng xâm lược.

- Anh - Pháp - Mỹ thực hiện cải cách kinh tế, chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản.

1939-1945

- Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Thế giới trong tình trạng chiến tranh.

- CNPX Đức – Ý -Nhật thất bại hoàn toàn

- Thắng lợi về Liên Xô, các nước đồng minh và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

READ  Đáp án Đề minh họa 2021 2022

2. Kể những sự kiện tiêu biểu nhất trong các sự kiện từ năm 1917- 1945

 • Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917.
 • Cao trào cách mạng ở châu Âu năm 1918-1923
 • Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.
 • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933.
 • Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945.

3. So với thời cận đại, trong phong trào công nhân ở các nước Âu-Mỹ, thời hiện đại xuất hiện những nhân tố mới nào có ý nghĩa nhất?

 • Cận đại: học thuyết Mác thâm nhập vào phong trào công nhân, ý thức giác ngộ cao – Quốc tế thứ hai.
 • Hiện đại: GCVS đã từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng, các Đảng cộng sản thành lập – Quốc tế thứ III (Quốc tế Cộng sản)

4. So với thời cận đại, trong phong trào đấu tranh dân tộc ở các nước thuộc địa và nứa thuộc địa thời hiện đại đã xuất hiện nhân tố gì mới có ý nghĩa nhất?

Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh và giữ vị trí lãnh đạo, các Đảng Cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

5. Chọn một số sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1917-1945, giải thích lý do chọn sự kiện đó:

 • Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công, chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực ở một nước đã tác động to lớn đến tình hình thế giới.
 • Phong trào cách mạng ở các nước tư bản Âu- Mỹ 1918-1923 lên cao và có bước chuyển biến mới, ở nhiều nước Đảng Cộng sản ra đời, Quốc tế Cộng sản thành lập và lãnh đạo cách mạng đi theo con đường cách mạng tháng Mười.
 • Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Châu Á, cùng với sự phát triển của phong trào tư sản, giai cấp tư sản bắt đầu trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng.
 • Sau vài năm phát triển, các nước tư bản lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 dẫn đến sự thắng lợi và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật. Trong khi đó để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, Anh - Pháp - Mỹ thực hiện cải cách kinh tế – xã hội.
 • Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, đã kết thúc một thời kỳ phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.
READ  Thuyết minh đôi dép lốp trong kháng chiến (12 mẫu) 2022

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 23 trang 113

Bài 1 (trang 113 SGK Lịch sử 8)

Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

Gợi ý đáp án:

+ 5 sự kiện tiêu biểu là:

1- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

2- Cao tròa cách mạng ở châu Âu 1918-1923.

3- Phong trào đòi độc lập dân tộc ở châu Á.

4- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

5- Chiến tranh thế giới thứ hai.

+ Lí do:

1- Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, mở ra thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
2- Cao trào cách mạng 1918-1923 có bước chuyển biến mới: giai cấp công nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cọng sản ra đời => Quốc tế Cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.

3- Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc là đòn tấn công và tư bản chủ nghĩa, trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

4- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới.

READ  Máu và môi trường trong cơ thể 2022

5- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Bài 2 (trang 113 SGK Lịch sử 8)

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Gợi ý đáp án:

Nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) là:

 • Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đánh dấu sự ra đời của hệ thống XHCN trên thế giới.
 • Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra mạnh mẽ.
 • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây hậu quả nặng nề đối với các nước tư bản, dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.
 • Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ nhằm giải quyết những mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa giữa các nước tư bản.

Bài 3 (trang 113 SGK Lịch sử 8)

Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn.

Gợi ý đáp án:

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply