Khái niệm cho vay cầm cố

Bên đi vay giao tài sản là động sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên cho vay để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Nếu tài sản có đăng ý quyền sở hữu thì các bên có thể thoả thuận bên cầm cố vẫn giữ tài sản hoặc giao cho bên thứ ba giữ.