Giải đáp: bảo hiểm sức khỏe cho học sinh tạm trú

Hiện có nhiều người thắc mắc về bảo hiểm sức khỏe cho học sinh tạm trú tại địa phương nên chúng tôi xin giải đáp. Trên thực tế, có nhiều trường hợp học sinh, sinh viên tới sống ở địa phương khác như với ông bà, người thân, học đại học,etc. Trong các trường hợp như vậy, học sinh chỉ đăng kí tạm trú và các bậc phụ huynh thường vướng mắc khi đăng kí bảo hiểm cho con em mình.

Theo quy định tại khoản 5, điều 2, thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế về phương thức đóng đối với sinh viên và học sinh đang theo học thì áp dụng như sau:

Điều 2. Phương thức đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng

“5. Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư này:

a) Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT;

b) Phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT thực hiện như sau:

– Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do địa phương nào quản lý thì ngân sách địa phương đó hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của học sinh, sinh viên: Định kỳ 6 tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (mẫu Phụ lục 02), gửi cơ quan Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định tại Khoản 7 Điều này;

– Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý thì do ngân sách trung ương hỗ trợ: Định kỳ 6 tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (mẫu Phụ lục 02), gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT.

c) Đối với học sinh, sinh viên thuộc nhiều đối tượng khác nhau quy định tại Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 1 Thông tư này đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý thì tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 8 Điều này và xuất trình thẻ BHYT cho cơ sở giáo dục khi lập danh sách tham gia BHYT, tránh việc cấp trùng thẻ BHYT.”

Như vậy, việc đóng bảo hiểm cho học sinh, sinh viên không có hộ khẩu thường trú hoặc chỉ tạm trú không ảnh hưởng tới việc tham gia, đóng quỹ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục mà cá nhân tham gia đều không bị ảnh hưởng.