Bảo lãnh dự thầu

Nhằm bù đắp những thiệt hại về thời gian và chi phí cho người tổ chức đấu thầu do những vi phạm của bên đối tác liên quan (người tham dự thầu) như: rút đơn dự thầu, không ký tiếp hợp đồng sau khi trúng thầu…Bảo lãnh dự thầu thực chất là phương tiện thay thế cho việc ký quĩ của người tham gia dự thầu, nên giá trị của bảo lãnh này được qui định theo mức ký quĩ chuẩn do tổ chức đấu thầu đưa ra. Bảo lãnh sẽ hết hiệu lực trong trường hợp người được bảo lãnh không trúng thầu. Bảo lãnh dự thầu giúp cho khách hàng  (người tham gia đấu thầu) khỏi phải chi 1 số tiền nhất định khi dự thầu, và bảo đảm cho người tổ chức đấu thầu những khoản đền bù thỏa đáng trong trường hợp người dự thầu vi phạm qui định.