Chuyển khoản ATM của Vietcombank sang Agribank được không? Có mất phí không?

ThaoTT Asked on September 13, 2010 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Bạn có thể chuyển tiền được. Thông thường thì nếu bạn rút tiền tại cây ATM của 2 ngân hàng thì sẽ không bị mất phí vì 2 Ngân hàng đã liên kết với nhau. Tuy nhiên khi bạn chuyển khoản thì bạn sẽ phải mất 1 khoản phí nhưng là rất nhỏ thôi.

ThaoTT Answered on July 23, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.