Cách đăng ký dịch vụ SMS Banking?

cach dang ki dich vu Bsms?toi da tung dang ki nhung sao khong thay co thong bao khi co tai khoan chuyen vao?

Add Comment
1 Answers

Do anh không đề cập tới đang sử dụng Thẻ của Ngân hàng nào nên tôi không thể nói rõ. Nhưng để sử dụng được dịch vụ SMS Banking thì anh phải tới chi nhánh đăng ký sử dụng và muốn hệ thống tự động thông báo số dư thì anh phải đăng ký thêm dịch vụ này vì dịch vụ này tính phí thường theo tháng. Nếu anh đã đăng ký rồi chắc là chưa tích vào thông báo tự động thông báo số dư.
Anh có thể tham khảo thủ tục đăng ký và cú pháp nhắn tin tại đây

ThaoTT Answered on July 23, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.