Các cú pháp nhắn tin của dịch vụ SMS Banking của BIDV thế nào?

Mình đã đăng kí BSMS của BIDV nhưng không biết các cú pháp vấn tin số dư, kiểm tra các giao dịch thế nào, mong bạn chỉ giúp mình, mình xin cảm ơn!

Add Comment
1 Answers

Khi sử dụng dịch vụ SMSB của BIDV. Bạn có thể sử dụng các cú pháp hướng dẫn sau đây:
1. Vấn tin số dư tài khoản tiền gửi:
Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ này, khi muốn biết số dư tài khoản hiện thời, khách hàng soạn tin nhắn với nội dung:
TK_xxxxxxxxxxxxxx_yyyyyy gửi 1900545499
Trong đó:
–    xxxxxxxxxxxxxx là số tài khoản khách hàng muốn vấn tin số dư (14 chữ số)
–    yyyyyy là mật khẩu truy cập dịch vụ (6 chữ số). Nếu khách hàng không đăng ký mật khẩu thì không cần soạn mật khẩu
–    “_” là dấu cách giữa các ký tự

2. Vấn tin thông tin về giao dịch cuối cùng

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ này, khi muốn biết thông tin về giao dịch cuối cùng gần nhất trên tài khoản tiền gửi, khách hàng soạn tin nhắn với định dạng như sau:
GD_xxxxxxxxxxxxxx_yyyyyy gửi 1900545499
Trong đó:
–    xxxxxxxxxxxxxx là số tài khoản khách hàng muốn vấn tin (14 chữ số)
–    yyyyyy là mật khẩu truy cập dịch vụ (6 chữ số). Nếu khách hàng không đăng ký mật khẩu thì không cần soạn mật khẩu
–    “_” là dấu cách giữa các ký tự

3. Vấn tin về 05 giao dịch gần nhất
Soạn tin nhắn và gửi về ngân hàng với nội dung như sau:
5GD_xxxxxxxxxxxxxx_ yyyyyy  gửi 1900545499
Trong đó:
–    xxxxxxxxxxxxxx là số tài khoản khách hàng muốn vấn tin (14 chữ số)
–    yyy là mật khẩu truy cập dịch vụ (6 chữ số). Nếu khách hàng không đăng ký mật khẩu thì không cần soạn mật khẩu
–    “_” là dấu cách giữa các ký tự

Để xem các cú pháp nhắn tin của dịch vụ khác, bạn có thể xem chi tiết tại đây

ThaoTT Answered on September 15, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.