Em muốn lấy lại mật khẩu của thẻ Agribank thì làm thế nào?

Chào chị! Em đã làm thẻ của ngân hàng Agribank nhưng em không biết số tài khoản và em muốn lấy lại mật khẩu thì em có phải đến nơi đăng ký tài khoản không? và em muốn đăng ký dịch vụ Mobile Banking thông qua điện thoại được không? Em xin cảm ơn!

ThaoTT Asked on February 27, 2012 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Chào bạn,
Nếu bạn quên mật khẩu của tài khoản thẻ thì mang CMND ra chi nhánh xin cấp lại mật khẩu. Bạn có thể ra bất cứ chi nhánh nào của Agribank. Bạn muốn sử dụng dịch vụ MobileBanking thì phải ra chi nhánh đăng ký sử dụng dịch vụ.

Thân ái,

ThaoTT Answered on February 28, 2012.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.